Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden advocatenkantoor NederRhein,

versie december 2021

 

 1. NederRhein advocatuur is een handelsnaam van de eenmanszaak van mr. M.H.E. Brands. Daar waar gesproken wordt over “NederRhein advocatuur”, kan ook mr. M.H.E. Brands gelezen worden.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan NederRhein advocatuur worden verstrekt alsmede op iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door NederRhein advocatuur. Dit geldt ook indien het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens NederRhein advocatuur bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 1. Opdrachten worden door NederRhein advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan het resultaat van de verrichte werkzaamheden of de wijze waarop aan de opdracht uitvoering is gegeven. De opdrachtgever vrijwaart NederRhein advocatuur tegen aanspraken van derden dienaangaande. De opdracht is een inspanningsverplichting.
 1. NederRhein advocatuur is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de daarbij behorende besluiten en regelingen verplicht tot het verrichten van een cliëntenonderzoek en om ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Ook geconstateerde afwijkingen/onjuistheden in het UBO register moeten gemeld worden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en akkoord. Aan het cliëntenonderzoek dient de opdrachtgever volledige medewerking te verlenen op de in de wet- en regelgeving voorgeschreven wijze. NederRhein zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren. Iedere opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat NederRhein advocatuur het voornoemde cliëntenonderzoek op een juiste manier heeft kunnen uitvoeren.
 1. Indien NederRHein persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van NederRhein. Dit beleid is te raadplegen op www.NederRhein.nl.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door NederRhein periodiek zullen worden vastgesteld en herzien. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden worden afzonderlijk in rekening gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 1. NederRhein advocatuur verleent geen diensten op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, tenzij uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen. NederRhein beschikt niet over een derdengeldenrekening.
 1. Declaraties dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien tijdige betaling uitblijft, is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen 15% van de hoofdsom. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Alle gerechtelijke incassokosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan zich niet op verrekening of opschorting beroepen.
 1. NederRhein advocatuur kan op elk moment een onmiddellijk te betalen voorschot verlangen. Bij gebreke van een tijdige betaling van een (voorschot)declaratie is NederRhein gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 1. Iedere aansprakelijkheid van NederRhein advocatuur voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de dan geldende polis. Indien NederRhein advocatuur geen aanspraak onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering heeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bij de betreffende opdracht in het lopende kalenderjaar aan de opdrachtgever gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximum van EUR 15.000,-.
 1. Indien – anders dan door of in verband met de uitvoering van een opdracht – schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor NederRhein advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de dan geldende polis.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor NederRhein advocatuur aansprakelijk is.
 1. De keuze van de door NederRhein advocatuur in te schakelen derden zal zoveel mogelijk geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. NederRhein is niet aansprakelijk voor de keuze of tekortkomingen van deze derden. NederRhein advocaten is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen van ingeschakelde derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Communicatie met behulp van elektronische middelen geschiedt zonder encryptie, tenzij de opdrachtgever vóór de verzending van enig specifiek bericht schriftelijk anders heeft verzocht. De opslag van data geschied (tevens) in de cloud van Microsoft. Microsoft maakt daarbij gebruik van encryptie en andere veiligheid en privacy waarborgen. De opdrachtgever stemt ermee in dat NederRhein bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. NederRhein is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
 1. NederRhein heeft een interne klachtenregeling. Dit betreft een te hanteren procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers over de dienstverlening. Wanneer NederRhein advocatuur er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten waarmee een schade is gemoeid aan de civiele rechter in het Arrondissement Limburg.
 1. Na sluiting en archivering van een dossier zal NederRhein advocatuur het dossier in het archief bewaren voor een periode van 5 jaar. Na deze termijn kan NederRhein besluiten om het dossier te vernietigen. Archivering kan (naar de keuze van NederRhein) ook uitsluitend digitaal geschieden. Originele stukken van de opdrachtgever zullen aan de opdrachtgever worden geretourneerd voor archivering. Indien op verzoek van opdrachtgever stukken uit het archief worden opgevraagd, worden de hiermee gepaard gaande tijd en kosten doorbelast tegen het overeengekomen uurtarief met een minimum van € 50,- excl. btw per verzoek.
 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en NederRhein advocatuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil kennis te nemen.

 

 

 

 

Klachtenregeling

 

NederRhein advocatuur doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening of over een declaratie. In deze klachtenregeling wordt de procedure beschreven over hoe u een klacht kenbaar kunt maken bij NederRhein en hoe hier mee omgegaan zal worden.

 (Telefonisch) oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of tijdens een persoonlijke afspraak) worden opgelost; wij verzoeken u daarom altijd eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak met mr. Brands.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een persoonlijk gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Mr. Brands neemt uw klacht vervolgens in behandeling.

Verloop procedure

Zodra uw klacht is geregistreerd en aan u (schriftelijk) is bevestigd, wordt deze zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door mr. Brands, die als klachtenfunctionaris dienst zal doen. Indien nodig vindt samen met u en eventuele andere betrokkenen overleg plaats om tot de best passende oplossing voor de klacht te komen. Lukt het niet om binnen vijftien werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren, ontvangt u schriftelijk gemotiveerd bericht en verneemt u binnen welke termijn uw klacht afgehandeld wordt. Ook kan het zijn dat u om een nadere toelichting of verdere informatie wordt gevraagd. Doelstelling is uiteraard om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met de regels die de Nederlandse Orde van advocaten stelt, zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht schriftelijk worden vastgelegd in uw dossier. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan eventuele deskundigen indien de situatie hiertoe aanleiding geeft. Zoals gebruikelijk, vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot

Indien u een klacht heeft en u dit laat weten, dan wordt dit zeer gewaardeerd. Niet alleen geeft u het kantoor een tweede kans, maar de lering die uit terechte klachten kan worden getrokken maakt de dienstverlening uiteindelijk alleen maar beter. U kunt er daarom van verzekerd zijn dat alle gegronde klachten grondig geëvalueerd zullen worden zodat herhaling voorkomen wordt.